Rättslig information

Innehållet på den här, av PRA Group ägda, hemsidan är skyddat enligt svensk immaterialrätt och av svensk lagstiftning i allmänhet, så väl som av internationella överenskommelser angående immaterialrättsliga frågor. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas gentemot all form av vad som enligt tidigare nämnda författningar och regler bedöms vara olovligt användande av innehållet på den här hemsidan.

Vi eftersträvar fortlöpande att hemsidan ska vara uppdaterad och korrekt i sak. Trots våra bästa ansträngningar finns det emellertid en risk för att informationen på hemsidan inte är korrekt, att den inte är uppdaterad eller att den inte är tillämplig i ett enskilt fall. Vi ansvarar inte för sådana eventuella felaktigheter eller underlåtelser.

De beslut du väljer att ta baserat på information som återfinns på den här hemsidan är du själv ansvarig för. PRA Group ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstått tack vare bruk av den här hemsidan eller den information som funnit här. Vi ansvarar inte heller för innehållet på hemsidor tillhörande tredje part som du kan ha fått tillgång till via länkar från vår hemsida.