Integritets– och cookiepolicy

Denna integritets-och cookiepolicy blir tillämplig när du besöker vår hemsida pragroup.se (webbsidan). Det är PRA Group Sverige AB, Box 4068, 169 04 Solna som äger hemsidan och som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med hantering av ditt ärende.

När PRA Group Sverige AB (PRA) övertog fordran tog vi kontakt med dig. Vid denna första kontakt skickade vi även information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna gäller även för hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder webbsidan. Du kan även finna informationen här. I den här policyn kommer PRA, ensam eller tillsammans med annat koncernbolag (PRA Group), benämnas som ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

För oss är det viktigt att behandla dina personuppgifter säkert och skydda din integritet. Vi behandlar därför alltid dina personuppgifter på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi är förpliktigade att säkerställa och bevaka att din integritet skyddas när du besöker och använder vår hemsida, eller när du kommunicerar elektroniskt med oss.

Den här integritets- och cookie-policyn, tillsammans med allmänna villkor, information om hur dina personuppgifter används och annan dokumentation som kan hänvisas till på denna hemsida, informerar om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Vi kan behöva uppdatera denna policy varför vi ber dig läsa denna policy varje gång du besöker vår webbsida.

Information vi kan komma att samla in från dig

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter:

 • Personuppgifter och annan information vi har erhållit via dig eller tredje part, där du direkt eller via tredje part, har godkänt att vi behandlar uppgifterna, svarat på en undersökning, eller på annat sätt responderat på förfrågningar på webbsidan.
 • När du besöker vår hemsida kommer även uppgifter om ditt besök på hemsidan att dokumenteras, inklusive din IP-adress, webbläsare, geografiskt läge och sidor om oss som du besöker.

Vi hänvisar vidare till vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vissa kategorier av personuppgifter betraktas som extra känsliga, exempelvis uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religion eller världsåskådning, fackligt medlemskap och behandling av uppgifter om hälsa eller sexliv (känsliga personuppgifter).

Känsliga personuppgifter behandlas under förutsättningen att informationen är relevant för ärendets handläggning och att du samtyckt till behandlingen, eller om vi bedömer uppgifterna nödvändiga för att kunna fastställa och försvara våra rättsliga anspråk.

Vi kan komma att dela informationen med andra bolag inom PRA Group koncernen. Om vi delar dessa kategorier av personuppgifter med tredje part, skall det finnas lagstöd alternativt att vi erhållit ditt samtycke.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som framgår av vår information om behandling av personuppgifter och följande är exempel på behandlingar som kan bli tillämpliga när du besöker vår webbsida:

 • För att försöka erhålla betalning gällande den skuld du har hos oss, diskutera amorteringsplaner och träffa uppgörelser med dig.
 • För att säkerställa att innehållet på hemsidan är tillgängligt på ett tydligt sätt för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, service du har efterfrågat eller information som vi bedömer kan vara intressant för dig, och där du har samtyckt till att bli kontaktad av oss.
 • Så att du kan delta i undersökningar.
 • För att kunna meddela dig om förändringar gällande vår service.
 • För utvärdering, analytiska uppgifter samt analytiska bedömningar av din betalningsförmåga.
 • För att förhindra bedrägeri, penningtvätt och annan kriminell verksamhet.

När du önskar att vi kontaktar dig och du lämnat ditt namn samt dina kontaktuppgifter, har du samtyckt till att vi kontaktar dig i denna fråga.

Säkerhet vid behandling av dina personuppgifter 

Överföring av information via internet, innebär risker från ett säkerhets-och sekretessperspektiv. Vi kan inte garantera säkerheten när du kommunicerar med oss elektroniskt, varför detta sker på egen risk. Vi kommer att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera att dina personuppgifter behandlas och lagras på ett säkert sätt på våra servrar i enlighet med denna policy, allmänna villkor, informationen hur vi behandlar dina personuppgifter och tillämplig lagstiftning.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan delas med andra bolag inom PRA Group.

Vi kan även dela dina personuppgifter till nedan angivna.

 • Till potentiella köpare av vår verksamhet eller av våra fordringar (portföljer) samt deras rådgivare.
 • Till myndigheter i syfte att förebygga penningtvätt, bedrägeri och annan kriminell verksamhet.
 • Till tredje part där vi är skyldig att dela uppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde.
 • För att skydda och ta tillvara på våra rättigheter.
 • När vi är ålagda i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Till övriga tredje parter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Överföring av data till tredje land utanför EU/EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Dina personuppgifter kan överföras till tredje land, antingen via PRA eller tredje part, i syfte att behandla, lagra eller andra relaterade ändamål. Vi kommer endast att överföra personuppgifter utanför EU/EES där det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet som motsvarande den dataskyddslagstiftningen som tillämpas inom EU/EES och att den nivån motsvarar tillämplig dataskyddslagstiftning.

Behandling av tredje parts personuppgifter

Om du lämnar personuppgifter som avser en annan person, bekräftar du att du har tillåtelse att agera på uppdrag av denne personen, och att du har informerat berörd person om PRA samt ändamålet med att dennes personuppgifter behandlas.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst erhålla information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag). Inom en månad från vi mottagit din begäran om registerutdrag skall vi sända dessa uppgifter till dig. Denna tidsperiod får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

När information vi har om dig inte är korrekt och uppgifterna är objektivt felaktiga, har du rätt att få uppgifterna rättade. Detta innebär också en rätt att få dina uppgifter kompletterade om något saknas. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller begränsade när det inte finns någon laglig grund för oss att behandla dina uppgifter, när ändamålet med behandlingen har upphört eller annan tillåtlighetsgrund har upphört.

Du har rätt att invända gentemot behandlingen av dina personuppgifter. Dock är denna rättighet begränsad till om behandlingen är olaglig, uppgifterna inte är korrekta eller att uppgifterna inte behövs för ändamålet. Du har även rätt att återkalla samtycke när du som helst önskar om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter.

För ytterligare information angående dina rättigheter enligt GDPR, se vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du önskar komma i kontakt med oss med anledning av dina rättigheter, om du har några frågor eller klagomål gällande dina personuppgifter, se kontaktuppgifterna i slutet av dokumentet. Med hänsyn till datasäkerhet, för att skydda dina personuppgifter, kan vi behöva efterfråga ytterligare information för att säkerställa och bekräfta vem som begär information.

Tredje parts webbsidor

När du besöker vår hemsida kan det hända att du navigerar till andra hemsidor som inte ägs av oss (tredje parts webbsidor). Tredje parts webbsidor kan använda sig av deras egna cookies, behandla och efterfråga personuppgifter eller annan information. Genom att vi kan ha en länk på vår hemsida innebär det inte att vi agerar som representant eller tar ansvar för tredje partens webbsida. Vi har inte någon kontroll över deras behandling av personuppgifter och tar inte något ansvar för deras behandling. Du bör alltid läsa de villkor och den integritetspolicy som finns på aktuell hemsida du besöker för att säkerställa behandlingen av dina personuppgifter.

Loggar på webbservern

Vi kan samla viss information automatiskt och lagra den i loggar på vår webbserver i syfte att insamla statistik. Dessa loggar innehåller standardinformation som insamlats på vår webbserver, såsom IP adresser, browser, internetleverantör, operativ system etc. Den här informationen används endast av PRA Group Sverige AB och PRA Group. Informationen delas eller säljs inte vidare till tredje part. Vi använder den här sortens information för att analysera trender, att administrera webbsidan och för att samla demografisk information om webbsidans användare generellt.

Hur vi använder cookies

Denna webbsida använder så kallade “kakor” på flertalet platser. Dessa används för att förbättra användarvänlighet, effektivitet och säkerhet för erbjudandena. Kakor är små textfiler som sparas på din dator och av din webbläsare.

Kakor medför inte några skador för din dator och innehåller inte något virus.

Ändamålet med att använda kakor är att förenkla för användarna att använda sig av webbsidor och för att öka kvaliteten på hemsidan och dess innehåll. Vissa funktioner på webbsidan kan inte erbjudas utan att man använder kakor.

PRA Group Sverige AB använder ”sessionskakor”. Sessionskakor raderas automatiskt när du lämnar webbsidan. Dessa sessionskakor är tekniskt nödvändiga för att visa webbsidan korrekt. Google Analytics Integritetspolicy finner du här

PRA Group Sverige AB använder också kakor såsom ”prestanda”, ”funktionell” och ”målinriktad”, vilka används för webbanalysservicen Google Analytics.

Dessa kakor används endast om du gett ett uttryckligt medgivande till användning av detta när du öppnat webbsidan.

Den legala grunden för användandet av kakor för analyser är ditt medgivande, på det sätt det anges i art. 6 1 a) GDPR. Om du lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla det, utan att det påverkar lagligheten i den databehandling som skett under tiden som samtycket funnits.

Du kan också radera kakor manuellt i din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att den meddelar när kakor används så att du kan vägra användningen av dem. Du kan också förhindra att kakor installeras genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare, och detta kan leda till att du inte kan använda hemsidans alla funktioner fullt ut.

Om du vill ha hjälp med att radera våra kakor kan du följa länkarna nedan:

Google Chrome 

Microsoft Edge

Firefox

Safari 

Opera 

För ytterligare information om cookies hänvisar vi till: www.aboutcookies.org.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics-cookies för att hjälpa oss förstå hur våra besökare använder och interagerar med vår webbplats. Även om Google Analytics använder cookies vill vi påpeka att på denna webbplats är Google Analytics inställt på att inkludera IP-anonymisering för att säkerställa att IP-adressinsamlingen är anonymiserad (IP-maskering). Denna och andra inställningar i Google Analytics säkerställer att den maskerade IP-adressen som samlas in från din webbläsare inte slås samman med någon annan Google-data.

PRA Group använder ett cookie-hanteringsverktyg för att låta kunderna “opt in” och samtycka till icke-nödvändiga cookies (de som inte är nödvändiga för en säker och säker drift av webbplatsen).

Om du “valar in” och accepterar att använda Google Analytics-cookies med vår cookiebanner, använder vi Google Analytics-cookies och Google Analytics för att samla in allmän och anonymiserad statistisk data för att hjälpa oss förstå hur våra besökare använder och interagerar med vår webbplats.

Google Analytics lagrar information om: sidbesök, åtgärder på webbplatsen, hur lång tid du spenderat på webbplatsen, hur, hur du kom till webbplatsen, klick under besöket, information om webbläsare och enhet som använder anonymiserad IP.

Även om Google Analytics använder cookies vill vi påpeka att på denna webbplats är Google Analytics inställt på att inkludera IP-anonymisering för att säkerställa att IP-adressinsamlingen är anonymiserad (IP-maskering).

Denna och andra inställningar i Google Analytics säkerställer att den maskerade IP-adressen som samlas in från din webbläsare inte slås samman med några andra Google-dataprodukter utanför Google Analytics. Google kan överföra och bearbeta data på sina servrar i USA.

Mer information om hur Google Analytics samlar in och behandlar data finns på www.google.com/policies/privacy/partners.


På denna länk finns motsvarande information från Google

För mer information om kakorna som Google Analytics använder, vänligen Googles meddelanden:

Kakor från tredje parter

Vänligen notera att vår webbsida är kopplad till en elektronisk betalningsportal där du kan göra betalningar. Denna tjänst tillhandahålls av externa parter som använder kakor för en korrekt och säker hantering och förbättrad funktion när du vill utföra betalningar.

Vi hänvisar till följande policy för kakor:

Signicat

Våra kontaktuppgifter:

PRA Group Sverige AB

753 83  Uppsala

E-post: kundservice@pragroup.se

Telefon: (+46) 018-17 02 41